حسن صالح وند

مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی کاظمی

مدیر نگهداری و تعمیرات (نت)

 

سالار حیدریان

مدیر منابع انسانی

 

فرزین مهرانی

مدیر برنامه ریزی و انبار

محمد کریمی

رئیس دفتر مدیرعامل

 

مهدی خجسته کیا

مدیر بازرگانی و فروش

 

حمید حاج عمادی

مدیر کیفیت جامع و سیستمها

 

عباس آل ابراهیم

رئیس حسابرسی داخلی

محسن رضایی

رئیس هیئت مدیره

 

محمد حسین آبادی

مدیر تولید

 

مصطفی اویس قرنی

مدیر تأمین و تجهیز

 

رضا حاجیلو

مدیر مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین سلطانی

مدیر مهندسی و تحقیقات

 

محمدرضا تقی زاده

مدیر حراست

 

مهدی شیخ زاده

مدیر پشتیبانی