حسن صالح وند

مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی کاظمی

مدیر نگهداری و تعمیرات (نت)

 

سالار حیدریان

مدیر منابع انسانی

 

محمد حسین آبادي

مدیر برنامه ریزی و لجستیک

 

پرویز کاظم خانلو

مدیر پرسکاری

عباسعلی مداح

رئیس دفتر مدیرعامل

 

مهدی خجسته کیا

مدیر بازراریابي و فروش

 

حمید حاج عمادی

مدیر کیفیت جامع

 

عباس آل ابراهیم

رئیس حسابرسی داخلی

 

محسن میرزائی

رئیس امور حقوقی

محسن رضایی

رئیس هیئت مدیره

 

سلیمان بهمدي

مدیر تولید مجموعه سازی و رنگ

 

مصطفی اویس قرنی

مدیر تأمین و تجهیز

 

رضا حاجیلو

مدیر مالی

 

سیدآرش ریشهری

رئیس فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین سلطانی

مدیر مهندسی، قالب و ابزار

 

محمدرضا تقی زاده

مدیر حراست

 

مهدی شیخ زاده

مدیر خدمات عمومي

 

بهمن بلالي

رئیس ارتباطات