مرتضی شکری

مدیر نگهداری و تعمیرات (نت)

 

سالار حیدریان

مدیر منابع انسانی

 

فرزین مهرانی

مدیر برنامه ریزی و انبار

محمد کریمی

رئیس دفتر مدیرعامل

 

مهدی خجسته کیا

مدیر بازرگانی و فروش

 

حمید حاج عمادی

مدیر کیفیت جامع

 

عباس آل ابراهیم

رئیس حسابرسی داخلی

 

رضا حاجیلو

مدیر مالی

محسن رضایی

رئیس هیئت مدیره

 

محمد حسین آبادی

مدیر تولید مجموعه سازی

 

محمدرضا علیزاده

مشاور مدیر عامل

 

مصطفی اویس قرنی

مدیر تأمین و تجهیز

 

عبدالرسول سلیمانی

مشاور مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلیمان بهمدی

مدیر مهندسی و تحقیقات

 

محمدرضا تقی زاده

مدیر حراست

 

مهدی شیخ زاده

مدیر پشتیبانی