• گواهینامه ها و استانداردها
 •  
 • 1- نگهداری سیستم مدیریت کیفیت در چارچوب الزامات IATF:16946
 • 2- انجام 2 مرحله ممیزی داخلی تمامی فرآیندهای سازمان و 1 مرحله ممیزی داخلی برمبنای الزامات Q631000
 • 3-حفظ استاندارد Q631000 از طریق برآورده سازی خواسته های ممیزان AFAQ
 • 4- اخذگرید B رنوپارس در چارچوب الزامات PreAses
 • 5-اخذ گرید B سازه گستر سایپا
 • 6- اخذ گرید A بهنگام آفرین زامیاد
 • 7-اخذ گرید B ساپکو
 • 8-صدور مجدد گواهینامه AFAQ
 • 9-اخذ گواهینامه ISO9001-2015
 • 10- اخذ گواهی نامه  IATF 16949:2016
 • 11-اخذ تقدیرنامه 3 ستاره سازمانی ازموسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی ایران