گواهینامه ها و استاندارد ها

نگهداری سیستم مدیریت کیفیت در چارچوب الزامات IATF:16946
انجام 2 مرحله ممیزی داخلی تمامی فرآیند های سازمان و 1 مرحله ممیزی داخلی بر مبنای الزامات Q631000
حفظ استاندارد Q631000 از طریق برآورده سازی خواسته های ممیزان AFAQ
اخذ گرید B رنوپارس در چارچوب الزامات PreAses
اخذ گرید B سازه گستر سایپا
اخذ گرید A بهنگام آفرین زامیاد
اخذ گرید B ساپکو
صدور مجدد گواهینامه AFAQ
اخذ گواهینامه ISO9001:2016
اخذ تقدیرنامه 3 ستاره سازمانی از موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی ایران