کامبیز قلی زاده

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

فرامرز چمن آرا

رئیس هیئت مدیره

امید مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود رحمن زاده

قائم مقام

محسن رضایی

قائم مقام

مسعود رحمانیان

قائم مقام

عبدالله علی نجفی

مدیر بازرگانی

حمیدرضا ترکی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

رضا حاجیلو

مدیر مالی

فرزین مهرانی

مدیر برنامه ریزی و لجستیک

حسین سلطانی

مدیر مهندسی و تحقیقات

مهدی کاظمی

مدیر نت

سلیمان بهمدی

مدیر کیفیت

پرویز خانلو

مدیر خطوط پرس کاری

ابراهیم قهرمانی

مدیر فروش

محمد علومی

مدیر مجموعی سازی و رنگ

مدیر حراست

امیر محمدحسینی