مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده های اخیر

مناقصه

موضوع:
مناقصه خرید 2 عدد سلول ربات

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1402/10/09

تاریخ پایان: 1402/11/02

مناقصه

موضوع:
خرید گاز های آرگون و CO2

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1402/10/25

تاریخ پایان: 1402/11/07

مناقصه

موضوع:
خرید دستگاه لیزر برش فلزات

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1402/10/25

تاریخ پایان: 1402/11/02

مناقصه

موضوع:
راه اندازی و استقرار نرم افزار جامع

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1402/12/21

تاریخ پایان: 1403/01/31