مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده های اخیر

مناقصه

موضوع:
مناقصه خرید 2 عدد سلول ربات

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1402/10/09

تاریخ پایان: 1402/11/02

مناقصه

موضوع:
خرید گاز های آرگون و CO2

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1402/10/25

تاریخ پایان: 1402/11/07

مناقصه

موضوع:
خرید دستگاه لیزر برش فلزات

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1402/10/25

تاریخ پایان: 1402/11/02

مناقصه

موضوع:
راه اندازی و استقرار نرم افزار جامع

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1402/12/21

تاریخ پایان: 1403/01/31

مناقصه

موضوع:
خرید خدمات برشکاری به روش لیزرکات ، سوراخکاری ، قلاویز زنی ، پخ زنی- جهت فلنج

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید بوش آلومینیومی

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید خدمات آبکاری قطعات

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید خرید گازCO2 به مقدار 50.000 کیلوگرم و گاز آرگون به مقدار 200.000 کیلوگرم

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/03/12

مناقصه

موضوع:
خرید یک عدد سلول ربات جهت رباتیک کردن درب باک شاهین،کوئیک و ساینا

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید خدمات برش لوله و ماشینکاری و پخ زنی(بوش فلزیی و بوش بازویی SP100)

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید یک دستگاه لیزر جوش خطی پیوسته TWB

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید بوشهای متقارن و نامتقارن

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید بوش هوک شاهین ، بوش نگهدارنده SP100 و بوش رزوه دار SP100

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید بوش فلزی اکسل و بوش بازویی SP100

وضعیت: غیر فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
راه اندازی و استقرار نرم افزار جامع

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/04

تاریخ پایان: 1403/02/18

مناقصه

موضوع:
خرید پیچ جوشی و مهره جوشی

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/26

تاریخ پایان: 1403/03/07

مناقصه

موضوع:
مناقصه تریلر, خاور و 10 تن

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/26

تاریخ پایان: 1403/03/07

مناقصه

موضوع:
خرید خدمات برش لوله و مته زنی جهت تولید بوش های فلزی رام 206 و 405

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/26

تاریخ پایان: 1403/03/07

مناقصه

موضوع:
خرید خدمات برشکاری ورق اسلیت (کویل به کویل) و کویل به شیت

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/26

تاریخ پایان: 1403/03/07

مناقصه

موضوع:
خرید انواع الکترودهای مس آلومینا

وضعیت: فعال

تاریخ شروع: 1403/02/26

تاریخ پایان: 1403/03/07